Ladbyskibet / The Ladby Ship(762x509x256 344k gif Skn)
Dette er Ladbyskibet. Det er, som man ser, et hul i jorden - bogstaveligt talt. Det er aftrykket af et vikingeskib hvor træværket er rådnet bort. Man ser knoglerester efter hunde og heste som vikingehøvdingen har haft med sig i graven. Der findes også et anker. Da jeg som barn første gang så skibet, var jeg dybt skuffet, der var jo simpelthen ikke noget vikingeskib.

This is the Ladbyship. It is, as you see, a hole in the ground - literally. It is the imprint of a vikingship, where the woodwork has rottet away. You see boneremnants after dogs and horses which the vikingchief has had with him in the grave. There is also an anchor. When I as a child saw the ship for the first time, I was deeply disappointet, there were quite simply no vikingship(763x510x256 289k gif Skn)
Forstavnen af skibet var prydet med et dragehoved. Det findes ikke mere, men halsen kan man se. Disse "nakkekrøller" er det eneste der er tilbage af stævnen. Skibet er 22 m langt og har haft plads til 32 roere og har desuden ført sejl.

The bow was decorated with a dragons head. That does not exist, but you can see the neck, These "neckcurls" are the only things left og the bow. The ship is 66 feet long and has had room for 32 oarsmen and have had a sail.(760x510x256 302k gif Skn)
Hvis jeg som barn blev skuffet, kan jeg idag blevet aldeles fascineret ved at stå og kigge ned i dette "hul". Lige der har vikinger for godt tusind år siden begravet deres høvding sammen med et par heste. Jeg er parat til at sværge på, at den øverste af vikingehøvdingens heste kigger på mig.

If I, as a child were dissapionted, I can today be quite facinated by standing and looking down in this "hole". Right there vikings, a thousand years ago, has buried their chief together with a couple of horses. I am ready to swear, that the topmost of the vikingchiefs horses is looking at me.(762x509x256 298k gif Skn)
Efter at A.P.Møller's fond har brugt ca. 4 mill. kr. på at bygge en kælder under Ladbyskibet, så der ikke kommer fugt op fra undergrunden, er det originale anker kommet tilbage. Der lå tidligere en kopi, men dette anker er et en vikingesmed har lavet for godt 1000 år siden. Hvis man ikke vidste det, kunne man tro, det var lavet idag

After that the A.P.Møller foundation has spent about 4 mill.kr. (570.000 USD) on building a celler under the Ladbyship, so moisture won't get up from the ground, the original anchor has come back. There was previously a copy, but this anchor has been made by a viking-blacksmith more than a 1000 years ago. If you didn't know it, you would think, it was made today.(763x509x256 251k gif Skn)

Dette billede er taget fra toppen af den høj, der dækker vikingeskibet. Det er udsigten ind mod Kerteminde og ud mod Storebælt

This picture has been taken from the top of the hill, which covers the vikingship. It is the view in towards Kerteminde and out towards the Great Belt.(761x510x256 279k gif Skn)
Vikingehøvdingen findes ikke i Graven. Der er teorier om, at han er blevet flyttet til den nærliggende Kølstrup kirke, der er nogenlunde lige så gammel som Ladbyskibet. Kirken er lidt speciel idet tårnet er drejet 90 grader i forhold til det, vi idag synes er normalt. Vikingegraven er fra omkring 950, og derfor må kirken være en af landets ældste, da vi befinder os på overgangen mellen gammel nordisk religion og kristen tro.

The vikingchief is not found in the grave. There are theories, that he has been moved to the nearby Kølstrup church, which is approximately as old as the Ladby ship. The church is a little special as the tower is turned 90 degrees, in relation to what we find normal today. The vikinggrave is from around 950, and therefor the church has to be one of the oldest in the country, as we are on the transition between old Norse religion and Christian faith.

 

Tilbage til fotogalleriets startside.
Back to the photogallery startpage.